A A A

Zbawienna słodycz - KSYLITOL

W przyrodzie ksylitol jest szeroko rozpowszechniony, choć występuje w małych ilościach. Można go znaleźć w niektórych owocach, jagodach, grzybach, warzywach, twardym drewnie (szczególnie brzozowym - Finowie nazywają go stąd “brzozowym cukrem”) i kolbach kukurydzy. W garści malin jest niespełna gram ksylitolu. Nasze organizmy w swoim codziennym metabolizmie używają ksylitolu, produkując go w ilości 15 gramów z różnych źródeł pokarmu.


Wykorzystywane w około 40 krajach i potwierdzane przez naukowców zdrowotne korzyści z regularnego stosowania
ksylitolu są wielorakie.


Przez organizm ludzki ksylitol jest powoli stopniowo przyswajany, osiągając wartość kaloryczną niższą o 40% niż inne
węglowodany. Z tych względów daje on w efekcie istotnie zmniejszone: wzrost poziomu glukozy we krwi oraz reakcję
insulinową organizmu na wchłanianie glukozy (o przeszło 60% serum insuliny mniej w krytycznym czasie 30 min. niż dla
glukozy czy cukru). W ten sposób możliwe jest osiąganie przez diabetyków kontroli poziomu glukozy we krwi, poziomu
lipidów i wagi ciała .


Odkryty w 1891 roku stosowany jest ksylitol od lat 60-ty ch XX wieku. W szeregu krajów popularny zamiennik cukru
dla diabetyków. Dla ksylitolu nie istnieje granica spożycia (ADI -dopuszc zalna dzienna dawka),co znaczy,że j es t on całkowicie bezp ieczny niezależn ie od spoży wanej ilości dziennej.


Ponad 25 lat badań po twierdza , że ksylitol jest najlepszym zamiennikiem cukru dla zębów. Używanie ksylitolu
redukuje stopień psucia się zębów. Badania, które uzyskały aprobatę 6 narodowych związków dentystycznych
wykazują, że 4 do 12 gramów są wystarczające do całk owitego i trwałego zabezpieczenia zębów. Zastępuje on też
skutecznie, dzięki podwyższeniu odczynu PH w ustach, odświeżacze oddechu.


Dobroczynny wpływ ksylitolu jest odnotowywany nie tylko w powstrzymywaniu rozwoju bakterii z gatunku Streptococcus
mutans powodujących próchnicę, ale także tych z gatu nku Streptococcus pneumoniae, powodujących ostre zapalenie ucha
środkowego.


Badacze z Iowa wy kazali natomiast, iż ksylitol może być środkiem za po biega wczy m przeciw bakteryjnemu za każeniu
płu ci oskrze liu chorych na mukowiscydo zę.


Ksylito l jest bardzo wskazany dla osób pragnących odchudza ć się (bez ascetycznego odmawiania sobie słodyczy ) ze
wzgl ędu na to,iż poza bezs pornymi za letami (zmniejszen ie za potrze bowania na insulinę i wła snościami bakteriobójczy mi)
dostarcza onorganizm owi o 40% mniej kalorii niż cukier, a jest(w 1 00%) równie słodk i.
Ksylito l uła twia mineraliza cję (p rzyswajanie minerałów przez organizm ) np. przy swajanie wapnia prze z kości, a więc
działa ws pomagającoprzyosteoporozie.


Ksylito l jest białą, krysta liczn ą substancją, która wygląda i smakuje jak cukier. Tym różn i się od innych substancji
sło dzą cych takich jak sorbitol, fruktoza czy glukoza , że w molekule ma 5 zamiast 6 atomów węgl a, w efekcie daje odczyn
za sadowyw organizm ie, a nie kwasowy jak cukier (niszczy bakterie a nie po woduje ich rozw ój).
Ksylito l, który doczekał się ponad 1500 opracowań naukowych po zy skiwany jest jedynie ze źródeł natu ralnych (np. w
Finlandii tylko z brzo zy).


Ksylitol dla sportowców

Ksylitol jest sto sowany jako źródło energii dla osób po prze bytym wysiłk u. Podcza s kiedy glukoza jest trudn o przyswajalna,
ksylito l pomaga w poprawianiu ogólnej kondy cji metabo licznej. Zatrzy muje spadek masy mięśniowej, poprzez silny efekt
kataboliczny, który przejawia, jak również po przez spalanie tłuszc zów oraz pomaga stabilizo wać poziomy insuliny i cukru we
krwi. U sto sujących dietę ksylitol pozwala na ła twą kontrolę wagi ciała . Spowalnia opróżnianie żo łądk a, co wzm acnia po czucie
sytości, w ten sposób redukuje ogó lne spożycie pokarmów. Ksylitol nie jest całkowicie przy swajalny, a ilość kalorii jest w nim
niżs za o 40% w porównaniu z cukrem. Także począ tki drogi pokarmowej, tj. jama ustna i zęby , są w szcze gólnie dobrym
sta nie zd rowotnym dz ięk i uży waniu ksylitolu. Ksylitol, dzi ałający jako źródło wolno przy swajalnej i długotr wale
wykorzy stywanej prze z organizm energii, kiedy zostaje zm ieszany z szybc iej działa jącymi węglowodanami, wzmaga
utr zy mywanie wtórnej energii i uruchamia szlaki tworzen ia glikogenu i bu dowania protein. Dla osób, któ re poszu kują
wzm ocnienia procesów anabolizm u i osła bienia procesów katabo lizm u ksylitol może być bardzo pomocny. Ksylitol wy kazuje
wzm acnianie ATP, wzr ost uwalniania i zu żywania tłu szc zów, uzu pełnianie glikogenu oraz anaboliczne i antykataboliczn e,
wreszc ie anty oksydacyjne efekty, pozw alając zwa lczać uczu cie zm ęczen ia mięśniowego. Meta bolizm ksylitolu akty wuje
antyoksydacyjny system glutationowy , co usuwa wolne rodn iki i redukuje oksydacyjne szk ody dla mięśni i komórek krwi.
Dzieje się tak dlatego, że czer wone krwinki wchłaniają ksylitol bły skawiczn ie. Wewnątrz czerwonych krwinek zn ajduje się
niezbędn y enzy m dehydrogenazy , który zamienia xylitol w L-Ksylulazę, jako część cyklu glukonurowego . Kiedy ten ostatni
postępuje, tw orzo ny jest NADPH,co jest konieczn e d la utrzy mania glutationu w dzi ała niu.

 

 

Słodycz która SZKODZI

Cukier - Sacharoza

Słodycz dla ZDROWIA

Ksylitol - "cukier brzozowy"

 • daje odczyn kwasowy w organizmie, dokarmia bakterie i komórki rakowe, zakłóca równowagę hormonalną
 • sprzyja rozwojowi grzybów i drożdżaków w organizmie (grzybice, kandydoza, itp.)
 • może spowodować hipoglikemię i nadwagę prowadzące do cukrzycy i otyłości
 • “wypłukuje” z organizmu sole mineralne i witaminy (zabierając wapń z kości przyczynia się do osteoporozy)
 • powoduje próchnicę zębów i zapalenie ozębnej, parodontozę
 • jest czynnikiem powodującym niewydolność układu immunologicznego (i autoimmunologicznego)
 • związek chemiczny trudny do strawienia, działa jak uzależniający narkotyk, podając “puste kalorie” powoduje nadwagę przyspiesza proces starzenia
 • sprzyja rozwojowi wielu chorób (np. istnieje jednoznaczny związek między spożyciem cukru, a chorobami serca, krążenia, zawałami serca)
 • w organizmie dając odczyn zasadowy ma działanie bakteriobójcze, stabilizuje równowagę zasadowo-kwasową
 • hamuje rozwój grzybicy i drożdżaków ma Indeks Glikemiczny czternastokrotnie niższy niż cukier (im niższy IG tym niższy poziom cukru wekrwi po jedzeniu)
 • ułatwia mineralizację np. (przyswajanie wapnia przez kości)
 • przeciwdziała próchnicy, wzmacnia szkliwo, chroni dziąsła
 • wzmacnia układ immunologiczny
 • o prawie połowę mniej kaloryczny niż cukier powoduje zarazem zmniejszenie łaknienia na słodycze
 • ma własności opóźniające proces starzenia, również skuteczny przy zatwardzeniach
 • zalecany jest w diecie diabetyków, u osób z zakłóconą tolerancją glukozy, insulinoodpornością
 • wskazany jest przy: “suchości w ustach”, "zajadach w kącikach ust”, infekcjach górnych dróg oddechowych, nieżytach nosa i gardła
 • stosowany przy zapaleniu ucha środkowego, zapobiegawczo przeciw bakteryjnemu zapaleniu płuc i oskrzeli przy mukowiscydozie, nadkwasocie, likwiduje niemiły zapach z ust
 • goi i naprawia